יצירות מוחרגות
EN

מהי החרגה?

בהתאם לתנאים לפעילות אקו"ם שניתנו ע"י הממונה על ההגבלים העסקיים שאישר בית הדין להגבלים עסקיים ואשר לפיהם מחויבת אקו"ם לנהוג, חבר אקו"ם רשאי להודיע לאקו"ם, בכל עת, על רצונו להוציא מרפרטואר אקו"ם גרסה או חלק בגרסאותיו או זכות בגרסה וכי מעתה הגרסה או הזכות תנוהל על ידו (בכפוף לתנאים).
משמעות הוצאה של גרסה מרפרטואר אקו"ם היא שאקו"ם לא תנהל את הזכות בגרסה ועל המשתמש לפנות באופן ישיר לכל אחד ואחד מיוצרי הגרסה, כדי לתת זכיות שימוש בה לצד ג’ (משתמש מוסיקה).
לכל המידע על החרגת יצירה

מידע ליוצר - איך אוכל להחריג גרסה שלי?

שתי אפשרויות להחרגה:

החרגה של יצירה שלמה תעשה רק עם קבלת הסכמתם של כל בעלי הזכויות ביצירה (כותב מלחין ומעבד). החרגה של זכות מתוך הזכויות ביצירה (גם בה דרושה הסכמת כל היוצרים). החרגה כזו תעשה רק בהתאם למשטר ההחרגות החדש הכולל קטגוריות מוגדרות:

א. החרגה מסוג האודיו ויזואלי (טלויזיה, סלולר, אינטרנט וכד').
ב. החרגה מסוג אודיו (רדיו, טלויזיה, סלולר, אינטרנט וכד').
ג. החרגה מסוג העתקה (הדפסת טקסטים, תווים וכד').
ד. החרגה מסוג הקלטה והטבעה בכל האמצעים (למעט הקלטה לצרכי שידור).
הודעת החרגה של יוצר נמסרת לאקו"ם ונכנסת לתוקפה תוך 30 יום מקבלתה על ידי אקו"ם. ולא פחות מ- 15 ימים מיום פרסומה באתר אקו"ם. הודעת החרגה של יוצר נמסרת לאקו"ם ונכנסת לתוקפה תוך 30 יום מקבלתה על ידי אקו"ם. ולא פחות מ- 15 ימים מיום פרסומה באתר אקו"ם.

על אף האמור לעיל ובהתאם לסעיף 8 לתנאי ההיתר, ההחרגה תיכנס לתוקפה רק בתום תקופת ההסכם, כלומר: היצירות יכללו ברשיון שניתן עד ליום 31 בדצמבר באותה שנה. אם הודעת ההחרגה נמסרה לאחר 30 בנובמבר, תיכנס ההחרגה לתוקפה בתום תקופת ההסכם בשנה שלאחריה.


משתמשי מוסיקה - איך אוכל לקבל זכויות שימוש בגרסה מוחרגת?

על מנת לעשות שימוש בגרסה מוחרגת של יצירה, על המשתמש לקבל רישיון ישיר מכל בעלי הזכויות ביצירה.


לצפיה ברשימת היצירות המוחרגות
לאיתור יצירה