מרכז מסחרי / קניון

רישיון עבור השמעת מוסיקה מרפרטואר אקו”ם בקניונים מרכזים מסחריים בשטחים הציבוריים הפתוחים

מערכות שמע מסוגים שונים, קבצי אודיו, דיסקים, טלפונים ניידים, מחשבים אישיים, לפטופים, טאבלטים, רדיו, טלוויזיה, פלטפורמות אינטרנטיות/מקוונות להשמעת מוסיקה קיימים שני סוגי רישיונות שמיכה שנתיים לקניונים ומרכזים מסחריים
 1. השמעת יצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם בשטחים הציבוריים הפתוחים כמוסיקת רקע מאמצעי השמעה מכאניים. ראה תעריף בהתאם לטבלה מס. 1 מטה.
 2. השמעת יצירות מוגנות במסגרת מופעים חיים המתקיימים בקניון/מרכז מסחרי, ואשר פתוחים לקהל הרחב ללא דמי כניסה כלשהם. ראה תעריף בהתאם לטבלה מס. 2 מטה.
 3. אם בקניון/מרכז מסחרי מושמעת מוסיקת רקע מאמצעים מכאניים, ובנוסף לכך מתקיימים מופעים חיים לקהל הרחב ללא דמי כניסה, דמי הרישיון יחושבו בהתאם לתעריף המופיע בטבלה מס. 1 בגין מוסיקת הרקע ובתוספת 10% לסכום דמי הרישיון הרלבנטי בגין המופעים החיים.

תנאים עיקריים ברישיון
 1. דיווח מראש - על מבקש הרישיון לפנות לאקו"ם טרם השימוש ביצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם, ולדווח לה את מועד פתיחת הקניון/המרכז המסחרי, את שטח ההשמעה בקניון/במרכז המסחרי במ"ר וכן להבהיר אם קיימים מופעים חיים הפתוחים לקהל הרחב, ללא דמי כניסה.
 2. הסדרת דמי רישיון שנתיים - מבקש הרישיון ישלם לאקו"ם את דמי הרישיון השנתיים בהתאם לדיווח שמסר לאקו"ם בדבר שטח ההשמעה במ"ר וקיומם של מופעים חיים הפתוחים לקהל הרחב, ללא דמי כניסה.
 3. הרישיון אינו חל על בתי עסק הפועלים בקניון, כגון: חנויות, מסעדות, בתי קפה, חדרי כושר. במידה ובתי העסק בקניון משמיעים יצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם, הם נדרשים להסדיר רישיון מאקו"ם להשמעת מוסיקה בנפרד ומראש.
 4. מגבלות הרישיון - הרישיון אינו כולל שימוש פרסומי ביצירות לרבות שימוש שיוצר זיקה בין יצירה/יצירות למוצר/שירות, שימוש בזכויות מוסריות, שימוש בזכות ליצור יצירות נגזרות, בזכויות מבצעים, זכויות בתקליט ובכל זכות נוספת שאינה מוזכרת בו באופן מפורש.
 5. הנחת שנה ראשונה - לקוח אשר יסדיר רישיון בשנה הראשונה לפתיחת עסקו ייהנה מהנחה בשיעור של 10% מהתעריף, לשנה הראשונה בלבד. ההנחה תוענק בתנאי שהתמלוגים משולמים לאקו"ם בשנת הפעילות הראשונה של העסק ובכפוף להמצאת מסמכים רשמיים על מועד פתיחת העסק.

טבלה מספר 1 - תעריף 2023 להשמעת מוסיקת רקע באמצעי השמעה מכאניים

*חישוב דמי הרישיון הינו מצטבר, ראה דוגמא להמחשה מטה*
**במקרה בו מושמעת מוסיקת רקע ובנוסף מתקיימים מופעים חיים הפתוחים לקהל הרחב ללא דמי כניסה – תחול תוספת בשיעור 10% מדמי הרישיון הקבועים מטה**


שטח השמעה (מ"ר) הסכום לשנה בש"ח לא כולל מע"מ (הסכום לא יפחת מ- 1,064 ₪)
1-250 1,064
251-500 2,128
501-750 3,192
751-1000 4,256
1001-1500 5,403
1501-2000 6,550
2001-2500 7,697
2501-3000 8,844
3001-3500 9,991
3501-4000 11,138
4001-4500 12,285
4501-5000 13,432
5001-5500 14,334
5501-6000 15,236
6001-6500 16,138
6501-7000 17,040
7001-7500 17,942
7501-8000 18,844
8001-8500 19,746
8501-9000 20,684
9001-9500 21,550
9501-10000 22,452
לכל 500 מ"ר נוספים או חלק מהם (מעל 10,000 מ"ר) 738
* במידה ובקניון/מרכז מסחרי מתקיימים בנוסף גם מופעים הפתוחים לקהל הרחב ללא דמי כניסה, תחול תוספת בשיעור של 10% מדמי הרישיון

טבלה מספר 2 - תעריף 2023 עבור מופעים חיים המתקיימים בקניון/מרכז מסחרי, הפתוחים לקהל הרחב ללא דמי כניסה (ללא מוסיקת רקע)

הסכום לשנה 2000 ₪ + מע"מ

תנאי רישיון לדוגמא – מוסיקה בבתי עסק  – יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים. 

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

 1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
 2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
 3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
 4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
 5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
 6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
 7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!