מרכז מסחרי / קניון

רישיון עבור השמעת מוסיקה מרפרטואר אקו”ם בקניונים מרכזים מסחריים בשטחים הציבוריים הפתוחים

תעריף 2023

שטח השמעה הסכום לשנה בש"ח לא כולל מע"מ (הסכום לא יפחת מ- 1,064 ₪)
לכל 250 מ"ר  או חלק מהם  (עד ל- 1,000 מ"ר) 1,064
לכל 500 מ"ר נוספים או חלק מהם (עד ל- 5,000 מ"ר) 1,147
לכל 500 מ"ר נוספים או חלק מהם (עד ל- 10,000 מ"ר) 902
לכל 500 מ"ר נוספים או חלק מהם (מעל 10,000 מ"ר) 738

* הופעות חיות מרפרטואר אקו"ם במסגרת אירועי בידור/מופעים, בנוסף להשמעת מוסיקת רקע מרפרטואר אקו"ם, יש להוסיף לתעריף זה סך של 10%.
הבהרות

  1. החישוב הינו מצטבר.
  2. תעריף זה אינו חל על בתי עסק הפועלים בקניון, כגון: חנויות, מסעדות ובתי קפה, המשמיעים מוסיקה מרפרטואר אקו"ם.
  3. השמעת יצירה מרפרטואר אקו"ם שיש לה קשר ישיר או עקיף למוצר ו/או שירות מסוים (פרסומת), מצריכה קבלת רישיון נפרד.

הופעות חיות : ביצוע פומבי מרפרטואר אקו"ם במסגרת אירועי בידור ללא דמי כניסה

הסכום לשנה: 2,000 + מע"מ

הבהרות

תעריף זה חל במידה שלא מושמעת מוסיקת רקע מרפרטואר אקו"ם בשטחים הציבוריים הפתוחים באמצעי השמעה מכניים.

לקוח אשר השנה הנוכחית היא השנה הראשונה לפתיחת עסקו ייהנה מהנחה בשיעור של 10% מהתעריף – לשנה הראשונה בלבד.
ההנחה תוענק בתנאי שהתמלוגים משולמים בסמוך לפתיחת העסק ובכפוף להמצאת מסמכים רשמיים על מועד פתיחת העסק.

תנאי רישיון לדוגמא – מוסיקה בבתי עסק  – יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים. 

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

  1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
  2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
  3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
  4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
  5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
  6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
  7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!