תאגידי שידור

רישיון עבור השמעת מוסיקה מרפרטואר אקו”ם בגופים ציבוריים כמו רדיו, טלויזיה, טלויזיה רב ערוצית (כבלים ולווין)


תעריף אקו"ם לתאגידי שידור

התעריף נקבע על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.

גופים ציבוריים – רדיו וטלויזיה

התעריף מבוסס על מודל של 10% פרו-רטה:

(10%) X (אחוז השימוש ברפרטואר אקו"ם) X (גובה התקציב)

התעריף מבוסס על מודל של 10% פרו-רטה:

(10%) X (אחוז השימוש ברפרטואר אקו"ם) X (גובה ההכנסות)

טלויזיה רב ערוצית (כבלים ולווין)

התעריף מבוסס על מודל של 10% פרו-רטה:

(10%) X (אחוז השימוש ברפרטואר אקו"ם) X (גובה ההכנסות)

רישיון תאגידי שידור

תעריף הרשיונות לתאגידי שידור נקבע ע"פ שלושה פרמטרים עיקריים:

  1. היקף השימוש ביצירות מוגנות.
  2. דרגת החשיבות של השימוש ביצירה המוגנת.
  3. התועלת שנובעת למשתמש ביצירות המוגנות, כשזו מתבטאת בהכנסות המשתמש.

מקובל בעולם לגבי שימוש במוסיקה בשידורים, כי על המשתמש לשלם עד 10% מהכנסתו עבור השימוש ביצירות. התשלום כפוף להיקף זמן השימוש ביצירות המוגנות מתוך הזמן הכולל של שידוריו, למעט זמן שידוריהם של צדדים שלישיים במסגרת הערוץ עצמו.

שיעור זה מקובל הן על ארגון האו"ם לחינוך, תרבות ומדע "אונסקו", הן על הארגון העולמי לקניין רוחני WIPO והן בארצות שונות , ע"י חקיקה או ע"פ החלטות שיפוטיות.

חישוב התמלוגים עפ"י שלושת הפרמטרים הללו הוא הוגן וסביר. מצד אחד יקבלו היוצרים תמלוגים עפ"י השימוש בפועל ביצירותיהם, ומן הצד האחר ישלמו תאגידי השידור רק עבור השימוש שעשו בפועל ביצירות המוגנות, תוך התחשבות בדרגת החשיבות של השימוש בשידוריהן ובהתאם לתועלת שהפיקו מאותו שימוש.

תנאי רישיון לדוגמא - רדיו

יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.

תנאי רישיון לדוגמא - טלוויזיה

יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

  1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
  2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
  3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
  4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
  5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
  6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
  7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!