מרכז מסחרי / קניון

רישיון עבור השמעת מוסיקה מרפרטואר אקו”ם בקניונים מרכזים מסחריים בשטחים הציבוריים הפתוחים


מערכות שמע מסוגים שונים, קבצי אודיו, דיסקים, טלפונים ניידים, מחשבים אישיים, לפטופים, טאבלטים, רדיו, טלוויזיה, פלטפורמות אינטרנטיות/מקוונות להשמעת מוסיקה קיימים שני סוגי רישיונות שמיכה שנתיים לקניונים ומרכזים מסחריים
 1. השמעת יצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם בשטחים הציבוריים הפתוחים כמוסיקת רקע מאמצעי השמעה מכאניים. ראה תעריף בהתאם לטבלה מס. 1 מטה.
 2. השמעת יצירות מוגנות במסגרת מופעים חיים המתקיימים בקניון/מרכז מסחרי, ואשר פתוחים לקהל הרחב ללא דמי כניסה כלשהם. ראה תעריף בהתאם לטבלה מס. 2 מטה.
 3. אם בקניון/מרכז מסחרי מושמעת מוסיקת רקע מאמצעים מכאניים, ובנוסף לכך מתקיימים מופעים חיים לקהל הרחב ללא דמי כניסה, דמי הרישיון יחושבו בהתאם לתעריף המופיע בטבלה מס. 1 בגין מוסיקת הרקע ובתוספת 10% לסכום דמי הרישיון הרלבנטי בגין המופעים החיים.

תנאים עיקריים ברישיון
 1. דיווח מראש - על מבקש הרישיון לפנות לאקו"ם טרם השימוש ביצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם, ולדווח לה את מועד פתיחת הקניון/המרכז המסחרי, את שטח ההשמעה בקניון/במרכז המסחרי במ"ר וכן להבהיר אם קיימים מופעים חיים הפתוחים לקהל הרחב, ללא דמי כניסה.
 2. הסדרת דמי רישיון שנתיים - מבקש הרישיון ישלם לאקו"ם את דמי הרישיון השנתיים בהתאם לדיווח שמסר לאקו"ם בדבר שטח ההשמעה במ"ר וקיומם של מופעים חיים הפתוחים לקהל הרחב, ללא דמי כניסה.
 3. הרישיון אינו חל על בתי עסק הפועלים בקניון, כגון: חנויות, מסעדות, בתי קפה, חדרי כושר. במידה ובתי העסק בקניון משמיעים יצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם, הם נדרשים להסדיר רישיון מאקו"ם להשמעת מוסיקה בנפרד ומראש.
 4. מגבלות הרישיון - הרישיון אינו כולל שימוש פרסומי ביצירות לרבות שימוש שיוצר זיקה בין יצירה/יצירות למוצר/שירות, שימוש בזכויות מוסריות, שימוש בזכות ליצור יצירות נגזרות, בזכויות מבצעים, זכויות בתקליט ובכל זכות נוספת שאינה מוזכרת בו באופן מפורש.
 5. הנחת שנה ראשונה - לקוח אשר יסדיר רישיון בשנה הראשונה לפתיחת עסקו ייהנה מהנחה בשיעור של 10% מהתעריף, לשנה הראשונה בלבד. ההנחה תוענק בתנאי שהתמלוגים משולמים לאקו"ם בשנת הפעילות הראשונה של העסק ובכפוף להמצאת מסמכים רשמיים על מועד פתיחת העסק.

טבלה מספר 1 - תעריף 2024 להשמעת מוסיקת רקע באמצעי השמעה מכאניים

*חישוב דמי הרישיון הינו מצטבר, ראה דוגמא להמחשה מטה*
**במקרה בו מושמעת מוסיקת רקע ובנוסף מתקיימים מופעים חיים הפתוחים לקהל הרחב ללא דמי כניסה – תחול תוספת בשיעור 10% מדמי הרישיון הקבועים מטה**


שטח השמעה (מ"ר) הסכום לשנה בש"ח לא כולל מע"מ (הסכום לא יפחת מ- 1,096 ₪)
1-250

1,096

251-500

2,192

501-750

3,287

751-1000

4,383

1001-1500

5,564

1501-2000

6,744

2001-2500

7,925

2501-3000

9,105

3001-3500

10,286

3501-4000

11,467

4001-4500

12,647

4501-5000

13,828

5001-5500

14,755

5501-6000

15,684

6001-6500

16,612

6501-7000

17,540

7001-7500

18,468

7501-8000

19,396

8001-8500

20,325

8501-9000

21,253

9001-9500

22,181

9501-10000

23,109

לכל 500 מ"ר נוספים או חלק מהם (מעל 10,000 מ"ר)

760

* במידה ובקניון/מרכז מסחרי מתקיימים בנוסף גם מופעים הפתוחים לקהל הרחב ללא דמי כניסה, תחול תוספת בשיעור של 10% מדמי הרישיון

טבלה מספר 2 - תעריף 2024 עבור מופעים חיים המתקיימים בקניון/מרכז מסחרי, הפתוחים לקהל הרחב ללא דמי כניסה (ללא מוסיקת רקע)

הסכום לשנה 2,060 ₪ + מע"מ

תנאי רישיון לדוגמא – מוסיקה בבתי עסק  – יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים. 

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

 1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
 2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
 3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
 4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
 5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
 6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
 7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!