קריוקי

רישיון עבור השמעת מוסיקה מרפרטואר אקו”ם ע”פ דרישה במסגרת קריוקי


תעריף 2024

סכום התמלוגים החודשי בגין ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם - לכל חדר

דמי כניסה לשעה בש"ח עד 10 מקומות מעל 10 ועד 30 מקומות מעל 30 ועד 50 מקומות מעל 50 ועד 100 מקומות
  סכום התמלוגים בש"ח לחודש  (לא כולל מע"מ)
סכום התמלוגים בש"ח לחודש  (לא כולל מע"מ)
סכום התמלוגים בש"ח לחודש  (לא כולל מע"מ)
סכום התמלוגים בש"ח לחודש  (לא כולל מע"מ)
עד 18 ₪  (דרגה 1) 168 336 507 674
עד 36 ₪  (דרגה 2) 225 449 674 899
עד 54 ₪ (דרגה  3) 281 561 843 1,124
עד 72 ₪ (דרגה  4) 336 674 1,010 1,374

• תעריף זה אינו כולל שימוש ביצירות בפעילות קריוקי ברשת האינטרנט.
• הסכומים אינם כוללים מע"מ. לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי כנגד חשבונית מס כדין.
• לקוח אשר השנה הנוכחית היא השנה הראשונה לפתיחת עסקו ייהנה מהנחה בשיעור 10% מהתעריף- לשנה ראשונה בלבד.
ההנחה תוענק בתנאי כי התמלוגים משולמים לאקו"ם בשנת הפעילות הראשונה של העסק ובכפוף להמצאת מסמכים רשמיים על מועד פתיחת העסק.

תקציר תנאי רישיון לדוגמא – קריוקי  –   יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים. 

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

  1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
  2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
  3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
  4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
  5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
  6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
  7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!