רשות מקומית / מועצה

רישיון להשמעת מוסיקה ברשויות מקומיות ומועצות אזוריות באירועים שעורכת הרשות המקומית או מי מטעמה

תעריף אקו"ם לרשויות מקומיות, מועצות אזוריות

התעריף העדכני החל מ- 1.1.2016 

החל מיום 1.1.2016, על הרשות להסדיר רישיונות לכל ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם על ידי הרשות או מי מטעמה, בהתאם לכל סוג שימוש כמוצג באתר זה, ולשלם תמלוגים בהתאם לתעריפי אקו"ם לכל סוג שימוש  (למשל: מוסיקה במופע, מוסיקה בחוגים, מוסיקה בבריכה / בקאנטרי, מוסיקה בפסטיבל, מוסיקה ביריד ספרים ועוד).

לדוגמה:

אם הרשות מפעילה בריכה או קאנטרי בהם מושמעת מוסיקת רקע-  על הרשות לשלם תמלוגים בהתאם לתעריף אקו"ם להשמעת מוסיקה בקאנטרי קלאב.

אם הרשות מקיימת מופע מוסיקלי  – על הרשות לשלם תמלוגים  בהתאם לתעריפי אקו"ם למופעים.

אם הרשות מקיימת חוג מחול- על הרשות לשלם תמלוגים בהתאם לתעריפי אקו"ם לחוגים.

בהתאם לתנאים הקבועים לפעילותה של אקו"ם כפי שנקבעו לה על ידי בית הדין להגבלים עסקיים,

רשות החולקת על התעריף הנ"ל רשאית לשלם, החל מיום 1.1.2016, דמי שימוש זמניים (כמפורט להלן).

במקרה כזה אקו"ם רשאית לפנות לבית המשפט המוסמך בתביעה לקבלת ההפרש שבין סכום התמלוגים הנדרש על ידה לבין דמי השימוש הזמניים (אלא אם חתמתם על שטר בוררות מתאים).

את התנאים לפעילותה של אקו"ם ניתן למצוא באתר האינטרנט שלה בכתובת  www.acum.org.il

 דמי שימוש זמניים – שנת 2023

השמעת יצירות מרפרטואר אקו"ם באירועים שמקיימת הרשות המקומית –

סוג הפעילות הסכום לשנה (לא כולל מע"מ)
אירועים ללא תשלום ועד 19 ₪ 0.41 ₪ לתושב
אירועים בתשלום מעל 19 ₪ 3% מההכנסות בגין ההפרש שבין 19 ₪ לסכום  הכניסה המלא

הבהרה : תעריף זה הוא על פי הסכם המסגרת שנחתם עם מרכז השלטון המקומי 3.8.2000 והסתיים ביום 31.12.15, בין אקו"ם למרכז שלטון מקומי ולרשויות.

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

  1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
  2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
  3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
  4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
  5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
  6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
  7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!