אינטרנט - שירות עם היקף פעילות והכנסות נמוך

רישיון להשמעת מוסיקה ושימוש בטקסטים בדרך של Streaming on Demand, Streaming לאתרי אינטרנט ו/או שירותים מקוונים ויישומונים שהם לא מסחריים


להסדרת רישיון - לתשלום

אינטרנט - שירות עם היקף פעילות והכנסות נמוך

 

רישיון זה מיועד לשימוש בכלל היצירות מרפרטואר אקו"ם בדרך של Streaming, Streaming on Demand. בנוסף, מאפשר הרישיון הצבת טקסטים, תווים ואקורדים של יצירות ישראליות בלבד. כל זאת, באתרי אינטרנט, שירותים מקוונים ואפליקציות בעלי היקף פעילות והכנסות נמוך. הרישיון אינו מאפשר הורדה (Download) של יצירות מוגנות.

תנאי סף

רישיון אקו"ם לשירותים בעלי היקף פעילות והכנסות נמוך מתאים לאתרי אינטרנט, שירותים מקוונים ואפליקציות שעומדים בשני תנאי הסף הבאים -  

-          מספר הכניסות החודשי אליהם אינו עולה על 100,000.

-          ההכנסה השנתית המוערכת שלהם, לשנת הרישיון הראשונה (וכן בתקופות ההמשך), אינה עולה על סך של 19,200 ₪ (ממוצע הכנסות חודשי של 1,600 ₪).  

משתמשים שאינם עומדים בדרישות הנ"ל נדרשים לפנות במישרין למחלקת דיגיטל באקו"ם לצורך הסדרת רישיון מתאים אחר. למידע נוסף, לחץ כאן.

תנאיו העיקריים של הרישיון:

1.       הרישיון: הרישיון מיועד לשימוש בכלל היצירות מרפרטואר אקו"ם בדרך של Streaming, Streaming on Demand. בנוסף, מאפשר הרישיון הצבת טקסטים, תווים ואקורדים של יצירות ישראליות בלבד. כל זאת, באתרי אינטרנט, שירותים מקוונים ואפליקציות בעלי היקף פעילות והכנסות נמוך. הרישיון אינו מאפשר הורדה (Download) של יצירות מוגנות.

2.       מסירת פרטים: על מקבל הרישיון למסור את פרטיו המלאים לאקו"ם לצורך ההתקשרות, וכן את כתובת האתר/שירות/אפליקציה ותיאור של השירות.

3.       עמידה בתנאי סף: (א) עד 100,000 כניסות חודשיות (ב) הערכת צפי הכנסה השנתית שאינה עולה על 19,200 ₪.

4.       השלמת דיווחים: בתום כל שנה קלנדרית בתקופת הרישיון על מקבל הרישיון לדווח לאקו"ם נתוני אמת בדבר מספר הכניסות לשירות וההכנסות ממנו, ככל וישנן, על מנת לוודא את נכונות דמי הרישיון המוערכים ששילם מקבל הרישיון. במידת האפשר, יכלול הדיווח כאמור פירוט על היצירות מרפרטואר אקו"ם שמקבל הרישיון השתמש בהן במסגרת השירותים.

5.       דמי הרישיון: בתמורה לרישיון, ישלם מקבל הרישיון לאקו"ם את דמי הרישיון המפורטים בטבלה מטה, בהתאם למספר הכניסות החודשי לשירות ואופי השימוש. בשנה הראשונה התשלום יהיה מראש, עם חתימת הרישיון, והחל מהשנה השניה ואילך יש לשלם בתחילת כל שנה קלנדרית נוספת בתקופת הרישיון. ככל שהיקף הפעילות בפועל גבוה מהצפי שהוצהר, על מקבל הרישיון להשלים את דמי הרישיון בהתאם לנתוני האמת, ובמידה והוא אינו עומד בתנאי הסף – עליו להסדיר רישיון אחר שמתאים לאתרים מסחריים (כמפורט לעיל). לכל התעריפים יתווסף מע"מ כדין. ככל והרישיון ייחתם במהלך שנה קלנדרית, ישלם מקבל הרישיון את החלק היחסי של התשלום (פרו-ראטה).   

6.       תקופת הרישיון: ההסכם תקף ממועד החתימה עליו ועד ליום האחרון בשנה הקלנדרית שבה נחתם. ההסכם מתחדש לתקופות נוספות בנות שנה קלנדרית אחת בכל פעם, אלא אם הודיעו אחד הצדדים למשנהו על רצונו בסיום ההסכם.

7.      
מגבלות הרישיון: הרישיון אינו כולל שימוש בפרסומי ביצירות לרבות יצירת זיקה בין יצירה/יצירות למוצר/שירות, שימוש בזכויות מוסריות, שימוש בזכות ליצור יצירות נגזרות, בזכויות מבצעים, זכויות בתקליט ובכל זכות נוספת שאינה מוזכרת בו באופן מפורש.

8.       סמל אקו"ם: מקבל הרישיון יציין במפורש באתר/אפליקציה/שירות מקוון כי השירות פועל ברישיון אקו"ם.תעריפים

תעריף אקו"ם לשנת 2024

סוג שימוש -השמעת מוסיקה באינטרנט
מספר כניסות חודשי לאתר תעריף חדשי(₪) תעריף שנתי(₪)
1 - 10,000 40 480
10,001 - 20,000 80 960
20,001 - 30,000 120 1,440
30,001 - 40,000 160 1,920
40,001 - 50,000 200 2,400
50,001 - 60,000 240 2,880
60,001 - 70,000 280 3,360
70,001 - 80,000 320 3,840
80,001 - 90,000 360 4,320
90,001 - 100,000 400 4,800


סוג שימוש -העתקת טקסטים באינטרנט
מספר כניסות חודשי לאתר תעריף חדשי(₪) תעריף שנתי(₪)
1 - 10,000 32 384
10,001 - 20,000 56 672
20,001 - 30,000 80 960
30,001 - 40,000 104 1,248
40,001 - 50,000 128 1,536
50,001 - 60,000 152 1,824
60,001 - 70,000 176 2,112
70,001 - 80,000 200 2,400
80,001 - 90,000 224 2,688
90,001 - 100,000 248 2,976


תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

  1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
  2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
  3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
  4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
  5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
  6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
  7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

רישיונות דומים

אינטרנט – שירותים מסחריים

רישיון להשמעת מוסיקה באתרי אינטרנט ו/או שירותים מקוונים ויישומונים שהם מסחריים


אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!