פרסומות

רשיון הפרסומת של אקו"ם ניתן עבור הרשות לשלב יצירה מוסיקלית או ספרותית מרפרטואר אקו"ם במסע הפרסום


תעריף 2023

רוצים לשלב יצירה ידועה במסע הפרסום שלכם?

כל שילוב של יצירה מוזיקלית או משפט מתוך יצירה ,עושה את מסע הפרסום שלכם בולט יותר ,זכיר יותר ואפקטיבי יותר ,ותורם למוצר המפורסם בה ערך מוסף חסר תחליף של תחושות ,זכרונות וחוויות .מוסיקה תורמת להצלחת הקמפיין ,אבל לפני הכל ,בררו מה עם הזכויות…וקבלו רישיון לשימוש בהן.

רשיון הפרסומת של אקו"ם ניתן עבור הרשות לשלב יצירה מוסיקלית או ספרותית מרפרטואר אקו"ם במסע הפרסום. הרשיון מותנה בקבלת אישור מהיוצר באמצעות אקו"ם ובתשלום חד פעמי. כל שימוש באורך חלקי או מלא של היצירה מצריך רשיון מאקו"ם.

שימוש ביצירה לצרכי פרסום מהווה שינוי משמעותי באופייה ובהקשרה, ולכן שמורה ליוצר, כבעל הזכות המוסרית, הזכות לאשר או למנוע את השימוש בה. היוצר אינו חייב להתיר קישור בין יצירתו לפרסום למטרה מסחרית או אחרת, וההחלטה נתונה לשיקולו הבלעדי.

תעריף

גובה התמלוגים עבור שימוש ביצירה כחלק מפרסומת נקבע על פי בקשת היוצר. רישיונות הפרסומת הינם רישיונות פרטניים הנקבעים לאחר משא ומתן עם היוצר. מסיבה זו, לא קיים  תעריף קבוע לרישיון עבור שימוש ביצירה בפרסומת.

הרשיון יינתן לאחר קבלת רשות מהיוצר או מבעל הזכות וניהול מו"מ לקביעת סכום הרשיון ותנאיו.

להגשת בקשה בתחום זה עליך לפנות ל:

אוהד נתיב

054-7945915    


יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.


תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

  1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
  2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
  3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
  4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
  5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
  6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
  7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!