אירוע משפחתי

רישיון להשמעת מוסיקה במסגרת אירוע משפחתי כדוגמת חתונה, בר/בת מצווה, ימי הולדת, ברית/ה – לא כולל אירוע עסקי

תעריף 2024

אירועים משפחתיים (כגון חתונה, ברית/ה, יום הולדת, חינה, בר/ת מצווה ועוד) - השמעת מוסיקה מוגנת מרפרטואר אקו"ם במסגרת אירוע משפחתי , בכל אמצעי שהוא, הן באמצעות תקליטן, מוסיקת רקע, זמר, להקה, להקה חסידית, תזמורת נגנים, מכשירי שידור ו/או כל אמצעי אחר חייבת ברישיון מאקו"ם מראש זאת ללא הבחנה בין אירועים שמתקיימים בשעות הערב ובין אירועים שמתקיימים בכל שעות היום (אירועי צהריים / בוקר וכו').

הסדרת רישיון לאירוע משפחתי מקנה למשתמש רשות לבצע בפומבי יצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם במסגרת אירוע בודד, המתקיים במועד ספציפי ובמקום ספציפי, וזאת בכפוף לקיום תנאי הרישיון הכוללים את החובה לדווח על מיקום ומועד האירוע ולשלם לאקו"ם את דמי הרישיון בהתאם לתעריף המפורט מטה.

הרישיון לא מקנה זכות לבצע בפומבי יצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם באירוע בעל אופי עסקי כגון: אירוע חברה, אירוע לוועדי עובדים. להסדרת רישיון השמעת מוסיקת רקע בלבד באירוע עסקי לחץ כאן, להסדרת רישיון להופעות חיות באירוע עסקי לחץ כאן.


תעריף אירוע משפחתי:

המחיר(כולל מע"מ) 351 ₪ לכל אירוע בודד ויש להסדירו עד 72 שעות לפני מועד קיום האירוע.


תנאים עיקריים ברישיון לאירוע משפחתי הם:

דיווח ותשלום דמי רישיון מראש – עד 72 שעות טרם קיום האירוע המשפחתי על מבקש הרישיון לפנות לאקו"ם ולדווח על מיקום ומועד האירוע, ולהסדיר את דמי הרישיון בסך המחיר(כולל מע"מ) 351 ₪ באמצעות הקישור הזה.

לתנאים מלאים של הרישיון לחץ כאן.

בעל מקום לאירועים – הסכם מסגרת לבעל מקום לאירועים קובע את התנאים להסדרת רישיונות לביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם באירועים משפחתיים.

עיקרי התנאים בהסכם המסגרת: (1) בעלי העסק מתחייבים כי לא יבצעו בפומבי ולא יאפשרו ביצוע פומבי של יצירות מוגנות באירוע המתקיים בעסקם, אלא אם הוצג בפניהם ו/או נמצא ברשותם, עד 72 שעות לפני מועד קיום האירוע (2) פיקדון לפירעון: בעל העסק יפקיד בידי אקו"ם פיקדון במזומן, אשר יפרע ע"י אקו"ם, בסך של 5,000 ₪ כולל מע"מ. פיקדון זה ישמש להבטחת הסדרת רישיונות כדין בכל תקופת ההסכם; (3) עמלת יישום: בגין מילוי כל התחייבויותיו של בעל העסק תשלם אקו"ם לבעל העסק כהחזר הוצאות סכום שנתי קבוע בסך של 2,500 ₪ כולל מע"מ. בגין השנה הקודמת. מובהר כי החזר הוצאות ישולם אך ורק לבעל עסק שבעסקו התקיימו בשנת התשלום הקלנדרית 100 אירועים לפחות, שבגינם הוסדר רישיון ו/או שולם תמלוג כמפורט בהסכם.


מגבלות הרישיון: הרישיון אינו כולל שימוש בפרסומי ביצירות לרבות יצירת זיקה בין יצירה/יצירות למוצר/שירות, שימוש בזכויות מוסריות, שימוש בזכות ליצור יצירות נגזרות, בזכויות מבצעים, זכויות בתקליט ובכל זכות נוספת שאינה מוזכרת בו באופן מפורש.

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

  1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
  2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
  3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
  4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
  5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
  6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה כוללים מע"מ.
  7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

 

רישיונות דומים

אירוע עסקי עם מופע

רישיון עבור השמעת מוסיקה מרפרטואר אקו”ם באירוע עסקי עם הופעה חיה


אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!