מסיבות

אירוע חברתי - מסיבת ריקודים, מסיבת פורים, מסיבת סילבסטר

"מסיבה" – אירוע חברתי (כגון: מסיבת ריקודים, מסיבת פורים, מסיבת סילבסטר) במהלכו מבוצעות בפומבי יצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם שהשמעתן הכרחית וחיונית לקיומו של האירוע, ואשר אינו עולה כדי מופע. ו/או פסטיבל ואינו אירוע משפחתי. ו/או אירוע עסקי.

התעריף לשנת 2023

כמות משתתפים במסיבה אמנים מקומיים, לרבות תקליטן אמנים זרים, לרבות תקליטן
מ עד

0

50

55

108

51

100

108

218

101

150

324

523

151

200

647

1,000

201

300

923

1,429

301

400

1,284

1,999

401

500

1,657

2,570

501

600

2,018

3,142

601

700

2,389

3,712

701

800

2,751

4,284

801

900

3,122

4,854

901

1000

3,493

5,426

1001

1100

3,855

5,997

1101

1200

4,226

6,567

1201

1300

4,588

7,091

1301

1400

4,959

7,662

1401

1500

5,320

8,233

1501

1600

5,692

8,805

1601

1700

6,054

9,375

1701

1800

6,424

9,947

1801

1900

6,786

10,517

1901

2000

7,157

11,088

2001

2100

7,529

11,660

2101

2200

7,891

12,230

2201

2300

8,261

12,802

2301

2400

8,623

13,373

2401

2500

8,995

13,944

2501

2700

9,898

15,325

2701

2900

10,660

16,513

2901

3100

11,422

17,703

3101

3300

12,183

18,894

3301

3500

12,944

20,083

3501

3700

13,705

21,226

3701

3900

14,468

22,414

3901

4100

15,229

23,604

4101

4300

15,990

24,794

4301

4500

16,751

25,984

4501

4700

17,513

27,126

4701

4900

18,275

28,315

4901

5100

19,036

29,506

מעל 5,100 משתתפים
יש ליצור קשר עם מחלקת מופעים
התנאים העיקריים ברישיון

 1. מבקש הרשיון יפנה מראש לאקו"ם לקבל הרישיון בטרם קיום המסיבה ובכלל זה ידווח לאקו"ם את פרטיו (שם, שם משפחה, פרטי התקשרות, מספר ע.מ/ח.פ/ת.ז.).
 2. מבקש הרישיון ידווח לאקו"ם מראש פרטים על המסיבה: מועד המסיבה, המתחם/אולם בו תתקיים המסיבה, כמות המשתתפים הצפויה, הבהרה אם במסיבה ינגן אמן מקומי ו/או אמן זר (לרבות תקליטן).
 3. מבקש הרישיון יתחייב כי הוא הגורם שישלם תמלוגים בגין המסיבה.
 4. תשלום מראש – מבקש הרישיון ישלם מראש לאקו"ם את דמי הרישיון על פי טבלת התעריף שלעיל ובהתאם לדיווחיו, וזאת טרם קיום המסיבה. במקרה זה לא יהיה צורך בהעברת פירוט היצירות ובתחשיב אחוז חומר מוגן.
  במידה ומבקש הרישיון מעוניין להסדיר דמי רישיון לפי פירוט רשימת יצירות, עליו לדווח באופן מדויק ומלא בדבר רשימת היצירות שבוצעה במסיבה, ולהסדיר רישיון מתאים מראש לפני קיום המסיבה.
 5. הנחת תפעול – למבקש רישיון אשר יעמוד בתנאי הרישיון שיוענקו לו, ובכלל זה ידווח במועד על המסיבה וישלם את דמי הרישיון במועד, תוענק הנחת תפעול בשיעור של 20% מדמי הרישיון הרלבנטיים לכל מסיבה.
 6. מגבלות הרישיון - הרישיון אינו כולל שימוש בפרסומי ביצירות לרבות יצירת זיקה בין יצירה/יצירות למוצר/שירות, שימוש בזכויות מוסריות, שימוש בזכות ליצור יצירות נגזרות, זכויות מבצעים, זכויות בתקליט ובכל זכות נוספת שאינה מוזכרת בו באופן מפורש.

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

 1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
 2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
 3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
 4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
 5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
 6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
 7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!